Isim Isyarah: Pengertian – Macam dan Contohnya

√ Edu Passed Pass quality & scientific checked by advisor, read our quality control guidelance for more info

Dalam percakapan sehari-hari, manusia membutuhkan bantuan kata untuk menunjukkan lokasi suatu benda. Apakah benda tersebut jauh atau dekat.

Informasi ini digunakan untuk memberi peringatan atau informasi yang bermanfaat. Kata yang digunakan adalah kata tunjuk, ‘ini’ dan ‘itu’.

Dalam Bahasa Arab, kata tunjuk tergolong ke dalam isim. Otomatis, suatu isim akan dipengaruhi oleh jenis kelamin benda dan jumlahnya. Istilah jenis kata ini adalah ‘isim isyarah’.

Apakah yang dimaksud dengan isim isyarah?. Apa saja macam-macam isim isyarah?. Bagaimana contoh penggunaannya?. Simak selengkapnya dalam artikel berikut.

Apakah yang Dimaksud dengan Isim Isyarah?

Isim isyarah adalah sejenis isim (kata-kata selain kata kerja dan kata ganti; kata wujud benda yang tidak terpengaruh waktu) yang digunakan untuk menunjukkan posisi suatu benda berikut jenis kelaminnya (muzakkar dan muannats) dan jumlahnya (mufrad, mutsanna, dan jamak).

Dalam Bahasa Inggris, kata ini disebut demonstrative pronoun dan dalam Bahasa Indonesia disebut kata tunjuk.

Posisi benda yang ditunjukkan adalah posisi dekat atau jauh. Dalam Bahasa Indonesia, penggunaanya setara dengan ‘ini’ dan ‘itu’.

Dari segi jumlah, isim isyarah bagi benda tunggal/ mufrad setara dengan ‘this’ dan ‘that’ dalam Bahasa Inggris, begitu pula ‘these’ dan ‘those’ bagi benda plural/ jamak.

Akan tetapi, berbeda dengan kedua Bahasa tersebut, dalam Bahasa Arab terdapat isim isyarah bagi dua benda (mutsanna).

Macam-macam Isim Isyarah

Berdasarkan posisi benda, isim isyarah dibagi atas dua kelompok besar yaitu dekat (ismul isyarati lil qaribi) اِسْمُ الْإِشَارَةِ لِلْقَرِيْبِ dan jauh (ismul isyarati lil ba’iidi) اِسْمُ الْإِشَارَةِ لِلْبَعِيْدِ. Berikut penjelasannya.

1. Ismul Isyarati lil Qaribi (اِسْمُ الْإِشَارَةِ لِلْقَرِيْبِ)

Kata tunjuk ini digunakan untuk menunjuk benda-benda dekat, berada dalam jangkauan tubuh dan tangan Anda.

Ismul isyarati lil qaribi pun berbeda berdasarkan jenis kelamin dan jumlahnya.

  • Ismul Isyarati Lil QaribiMuzakkar

Ismul isyarat ini digunakan untuk menunjukkan benda yang dekat dan berjenis kelamin lelaki/ bersifat maskulin.

Kata Tunjuk Dekat Muzakkar Tunggal/ Mufrad Ganda/ Mutsanna Banyak/ Jamak
Bahasa Arab ‘Ini’ yang dipakai هذا هذانِ هؤلاء
Cara Baca Hadzaa Hadzaani Hiwalaa’

Contoh penggunaanya secara berurutan adalah sebagai berikut.

Bahasa Arab Cara Baca Arti
هذا طالب Hadzaa thaalibun Ini seorang murid (lk)
هذان طالبان Haadzaanii thaalibaani Ini dua orang murid (lk)
هؤلاء ثلاثة طلاب Hiwalaa tsalaatsah thalaabun Ini tiga orang murid (lk)

Ingat-ingat bahwa setelah isim isyarah, gunakan isim sejati yang mengalami perubahan format sesuai jumlah bendanya: mufrad, mutsanna, dan jamak.

  • Ismul Isyarati lil qaribi mu’annats

Ismul isyarat ini digunakan untuk menunjukkan benda yang dekat dan berjenis kelamin wanita/ bersifat feminin. Simak jenis kata tunjuk ini berdasarkan jumlah benda dalam tabel berikut ini.

Kata Tunjuk Dekat Muannats   Tunggal/ Mufrad Ganda/ Mutsanna Banyak/ Jamak
Bahasa Arab ‘Ini’ yang dipakai هذه هاتانِ هؤُلَاءِ
Cara Baca Hadzihi Haataani Haulaa-i

Contoh penggunaanya secara berurutan adalah sebagai berikut.

Bahasa Arab Cara Baca Arti
هذه طالبة Hadzihi thaalibatun Ini seorang murid (pr)
هاتان الطالبانتان. Haataanii thaalibataani Ini dua orang murid (pr)
هؤلاء ثلاث طالبات. Haa ulaa I tsalaatsa thaalibaat   Ini tiga orang murid (pr)

Ingat-ingat bahwa setelah isim isyarah, gunakan isim sejati yang mengalami perubahan format sesuai jumlah bendanya: mufrad, mutsanna, dan jamak.

2. Ismul Isyarati lil ba’iidi (اِسْمُ الْإِشَارَةِ لِلْبَعِيْدِ)

Bagaimana cara menunjukkan benda posisi jauh? Dengan ismul isyarati lil ba’idi tentunya.

Sebagaimana ismul isyarati lil qaribi, ismul ba’iidi juga dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan jumlah bendanya.

  • Ismul Isyarati Lil Ba’idi  Muzakkar

Ismul isyarat ini digunakan untuk menunjukkan benda yang jauh dan berjenis kelamin lelaki/ bersifat maskulin.

Simak jenis kata tunjuk ini berdasarkan jumlah benda dalam tabel berikut ini.

Kata Tunjuk jauh Muzakkar Tunggal/ Mufrad Ganda/ Mutsanna Banyak/ Jamak
Bahasa Arab ‘Itu’ yang dipakai ذلكَ ذانك أُولئكَ
Cara Baca dzalika dzaanika Ulaa ika

Contohpenggunaanya secara berurutan adalah sebagai berikut.

Bahasa Arab Cara Baca Arti
ذلكَ مدرس Dzaalika mudarrisun Ini seorang guru (lk)
ذانك مدرسان Dzaanika mudarrisaani Ini dua orang guru (lk)
أُولئكَ مدرسون  Ulaa ika mudarrasuun Ini tiga orang guru (lk)

Ingat-ingat bahwa setelah isim isyarah, gunakan isim sejati yang mengalami perubahan format sesuai jumlah bendanya: mufrad, mutsanna, dan jamak.

  • Ismul Isyarati lil ba’iidi mu’annats

Ismul isyarat ini digunakan untuk menunjukkan benda yang jauh dan berjenis kelamin wanita/ bersifat feminin.

Simak jenis kata tunjuk ini berdasarkan jumlah benda dalam tabel berikut ini.

Kata Tunjuk jauh muannats   Tunggal/ Mufrad Ganda/ Mutsanna Banyak/ Jamak
Bahasa Arab ‘Itu’ yang dipakai تِلْكَ تانِكَ أُولَئِكَ
Cara Baca tilka Taa nika Ulaa ika

Contoh penggunaanya secara berurutan adalah sebagai berikut.

Bahasa Arab Cara Baca Arti
تِلْكَ مدرسة Tilka  mudarrasah Ini seorang guru (pr)
تانِكَ مدرستان Taa nika mudarrisataani Ini dua orang guru (pr)
أُولَئِكَ مدرسات Ulaa ika mudarrasaat Ini tiga orang guru (pr)

Ingat-ingat bahwa setelah isim isyarah, gunakan isim sejati yang mengalami perubahan format sesuai jumlah bendanya: mufrad, mutsanna, dan jamak

Contoh Penggunaan Isim Isyarah dalam Kalimat

Berikutini contoh penggunaan isimul isyarati dalam kalimat.

Bahasa Arab Cara Baca Arti Bahasa Indonesia
هذا طالبٌ ذكيٌّ   هذا أَبو الْهوْل

Haadzaa thaalibun zakiyy   Hadzaa Abuu alhuul Ini adalah seorang murid lelaki yang pintar Ini adalah Abu Alhuul
هذهِ طالبةٌ ذكيةٌ

Hadzihi thaalibatun zakiyyah Ini adalah murid perempuan yang pintar
هذه مُذِيعةُ بَرْنَامِج الأَطفالِ

Hadzihi mudzii’atun baznaamij alathfaal Ini adalah inti dari program anak-anak
هَذَانِ طالبانِ ذَكِيَّانِ

Hadzaani thaalibaani dzakiyyaani Ini adalah dua murid lelaki yang pintar
هذان قمران صِناعِيَّان

Hadzaani qamaraani shinai ‘iyyaani Ini adalah dua satelit
هَاتانِ طالبتانِ ذَكِيَّتانِ

Haataani thaalibataani dzakiyyataani Ini adalah dua murid perempuan yang pintar
هؤلاء طلاب جدد

Ha ulaa I thaliibun jadiid Ini adalah murid-murid yang baru
هؤلاء طالبات جديدات

Haa ulaa I thaalibataani jadiidataani Ini adalah murid-murid perempuan yang baru
هؤلاء فقهاء ماهرون

Haaulaai faqahaa’ maaharuun Ini adalah juri-juri yang hebat
ألئك طلاب مجتهدون

Ulaaika thalaabun mujtahiduun Mereka itu adalah murid-murid yang bermujtahid
هُنَالِك ابْتُلِىَ الْمُؤْمِنُونَ   Hunaalikabtuliyal mu’minuun… Mereka berdua itu adalah mukmin yang yang mencoba…
fbWhatsappTwitterLinkedIn